Ev Villa Projeleri
Müstakil Villa Projeleri - Ev Villa Planları

sermimar@sermimar.net

Taş Ev Taş Villa Proje ve Yapım

Villa Arsalarında TAKS, KAKS, Emsal Hesabı!

TAKS: İmar planı üzerinde yazılı taban alanı katsayısı, o imar adasındaki imar parselinde yapılacak inşaatın toprak üzerinde kaplayacağı en büyük bina sahasını gösterir.

Azami bina sahası imar planı üzerinde yazılı taban alanı katsayısı ile belirtilmiş miktardan büyük olamaz.

KAKS : İmar planı üzerinde yazılı kat alanı kat sayısı, o imar adasındaki imar parselinde yapılacak binanın inşaat alanları toplamını gösterir.
Bina inşaat alanı imar planı üzerinde yazılı kat alanı katsayısı ile belirtilmiş miktardan fazla olamaz.

KAKS’a kısaca “inşaat emsali” veya “inşaat yoğunluğu” da denir.

Bazı belediye sınırları içinde (Örn:Antalya) belirtilen TAKS / KAKS terim tanımları meclis kararlarıyla farklı uygulanmaktadır.

Bu meclis kararları İmar planında belirtilen yapı durum ve koşullarına yani imar yasa ve yönetmeliklerine aykırı olup, kentin yoğun yapılaşmasına önemli etken olmaktadır.

İmar plan lejantlarında (Plan Notlarında) yer alan bu meclis kararlarıyla sürdürülen uygulamaya göre ;

İnşaat sahası : “Bodrum katlarda yapılan imalat ve bölümler (Subasmanı kotu 2.50 metre olup, 1. bodrum kat olarak adlandırılmakta ve işyeri veya mesken olarak kullanılmasına izin verilmektedir.) Zemin ve normal katlardaki açık ve kapalı çıkmalar ile ışıklıklar ve hava bacaları ve her katta 16 m2 ve daha fazla kullanılan merdiven ve asansör boşluğunda maksimum 16 m2’nin ; 16 m2’sinin altında kullanılan merdiven ve asansör boşluğunda ise kullanılan alan kadar sahanın inşaat alanı dışında bırakılması ve bütün katlarda iskanı mümkün olan sahalar toplamıdır” şeklinde tanımlanmış ve kentsel yapılaşma bu esasa göre sürdürülmektedir.

TAKS ve KAKS değeri verilen arsa örneği : 0,20 — TAKS / 0,40 — KAKS

500 m2 arsa için yukarıdaki bilgilere göre, zeminde 500 x 0,20 = 100 m2 ve toplamda 500 x 0,40 = 200 m2 villa yapılabilir.

Farklı bir ifade ile; 200 m2 dubleks bir villa yapabilmek için 200 / 0,40 = 500 m2 arsa gerekiyor.


Bazen TAKS ve KAKS değerleri yerine imar durum belgenizde E: 0,40 yazabilir. E değeri emsal değerini taşımakta olup, KAKS ile aynı anlamdadır.

Emsal değeri verilen arsa örneği : E: 0,40

500 m2 arsa için yukarıdaki bilgilere göre, toplamda 500 x 0,40 = 200 m2 villa yapılabilir.

Farklı bir ifade ile; 200 m2 bir villa yapabilmek için 200 / 0,40 = 500 m2 arsa gerekiyor.

Arsanızın imar durum belgesini ilgili bağlı olduğu belediye veya il özel idareden almanız durumunda firmamız sizi yönlendirecektir. Emlakçı ya da arsa sahibinin şifaen söylediklerine itibar etmemeli mutlaka arsayı sayın almadan önce imar durum belgesini almanız önerilir.


Ayrıca imar plan notlarında yer alan bahçe mesafeleri (inşaat sınırları, örneğin genelde ön bahçe 5m, komşular 3m şeklinde) bilgisi, bina yüksekliği (örneğin 6,50m), %20 kadar ilave imar hakkı (merdiven, açık alanlar için) bilgileri oldukça önemlidir.

Lütfen aklınıza takılan tüm hususları sorup danışmaktan çekinmeyiniz.

Unutmayınız ki, ticaretle uğraşmıyorsanız müstakil ev villa tüm birikimlerinizle bir defa yapılır.


TAKS KAKS yönetmeliği! TAKS, nasıl hesaplanır? TAKS nedir, nasıl hesaplanır?

Taban alanı kat sayısı, arazi eğimi nedeniyle tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan tüm bodrum katlar ile zemin kat izdüşümü birlikte değerlendirilerek hesaplanıyor.

İmar planında TAKS nedir?

Taban alanının imar parseli alanına oranı olarak tanımlanıyor. Taban alanı kat sayısı, arazi eğimi nedeniyle tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan tüm bodrum katlar ile zemin kat izdüşümü birlikte değerlendirilerek hesaplanıyor.

İmar planında TAKS hesabının nasıl yapılması gerektiği İmar Yönetmeliklerinde açıklanıyor. Planlı Tip İmar Yönetmeliği gereğince; uygulama imar planında çekme mesafeleri verilip TAKS verilmemiş ise çekme mesafelerine, bina cephe hatlarına ve ilgili imar yönetmeliklerine göre uygulama yapılıyor.

Yönetmelik gereğince; Özel çevre koruma alanları, kıyı alanları, sit alanları ve orman alanları gibi korunan alanlara ilişkin planlarda emsal, TAKS, yapı yaklaşma mesafeleri ve kat adedi belirlenmeden uygulama yapılamaz, ruhsat düzenlenemez.

Korunan alanlar hariç olmak üzere uygulama imar planında yapılaşma koşulları belirlenmeyen; nüfusu 5.000’in altında kalan yerleşmelerde TAKS:0.20’yi, kat adedi 2’yi, nüfusu 5.000’den fazla 30.000’ den az olan yerleşmelerde TAKS:0.25’i, kat adedi 3’ü, nüfusu 30.000’den fazla 50.000’den az olan yerleşmelerde TAKS:0.30’u, kat adedi 4’ü, nüfusu 50.000’den fazla olan yerleşmelerde ise TAKS:0.40’ı, kat adedi 5’i geçemez.

İmar planında TAKS ve KAKS verilmeyen parsellerde 2/8/2013 tarihinden sonra kat adedinin artırılmasına yönelik yapılacak plan değişikliklerinde bu alanlarda TAKS ve KAKS’ın verilmesi zorunludur, aksi halde bu parsellerde yapı ruhsatı düzenlenemez.

Tamamen toprağın altında kalması nedeniyle; bu bent uyarınca emsal hesabına konu edilmeyen mekanlar ile kat adedine konu edilmeyen katların hiç bir cephesi kazı ve tesviye yapılarak açığa çıkarılamaz. Emsal hesabına dahil edilmeyen mekanlar proje değişikliği ile imar planındaki veya yönetmelikle belirlenen emsal değerini aşacak şekilde emsal hesabına konu alan haline getirilemez, müstakil bağımsız bölüm haline dönüştürülemez ve kat mülkiyeti tesis edilemez.

Bu alt bentte belirtilen emsal hesabı yapılırken, bağımsız bölüm bürüt alan tespit esaslarına göre işlem yapılır, ancak, bu hesaba bu bent uyarınca katlar alanına dahil edilmeyen alanlar, boşluklar dahil edilmez.

TAKS KAKS yönetmeliği! TAKS, nasıl hesaplanır? TAKS nedir, nasıl hesaplanır?

Bahçede yapılan eklenti ve müştemilatı dahil yapıların tabi zemin veya tesviye edilmiş zemin üzerinde kalan kısmının parseldeki izdüşümünün kapladığı alan taban alanı olarak ifade ediliyor. TAKS, söz konusu yapıların inşaat taban alanı sınırlarını belirleyen hesaplama olarak karşımıza çıkıyor.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, “İmar taks nedir?, İmarda taks nedir? gibi sorularınızın yanıtı şu şekilde açıklanıyor:

Madde 14- Taban alanı

Bahçede yapılan eklenti ve müştemilatı dahil yapıların tabi zemin veya tesviye edilmiş zemin üzerinde kalan kısmının parseldeki izdüşümünün kapladığı alandır. Ana yapının dışında kalan binaya ait arıtma tesisi ve trafolar, akaryakıt pompaları ve taşıyıcıları hariç olmak üzere kanopiler ve arkatlar, yangın merpenleri, toprağa dayalı asansör boşlukları, ışıklıklar, zemine oturan avlular, iç bahçeler, açık havuzlar, pergole, kameriye, üstü açık veya örtülü zemin terasları, bahçe duvarı ve istinat duvarı gibi yapılar, kontrol kulübeleri ile tamamen toprağın altında kalan otopark, açık otopark, sığınak ve tesisat hacimleri ve ana binadan ayrı ve toprağın altında kalan yakıt depoları, su depoları, su sarnıcı ve gri su toplama havuzu taban alanına dahil edilmez.

TAKS hesabı nedir?

Taban alanının parsel alanına olan oranına “Taban Alanı Katsayısı” deniyor. Yapılacak inşaat, belirlenen TAKS hesabının dışında çıkamıyor.

TAKS nasıl hesaplanır?

Bir arsa üzerinde yapılacak binanın hangi özelliklere sahip olacağına; nasıl yapılacağına ilişkin hususlara imar durum belgesi kapsamında yer veriliyor.

İmar Durum Belgesi’nde TAKS (taban alanı katsayısı) ve KAKS (kat alanı katsayısı) ile ilgili bilgilere de yer veriliyor. Peki bir yapının taban alanının ne kadar olacağı nasıl belirleniyor? TAKS nasıl hesaplanır, diyorsanız hemen yanıtlayalım.

TAKS hesaplama..

Taban Alanı Katsayısı olan TAKS, yukarıda da belirttiğimiz gibi arsadaki inşaatın taban oturum alanının arsaya oranını ifade ediyor.

TAKS hesabı örneği..

TAKS hesabı; taban alanı çarpı arsa alanı formülü baz alarak yapılıyor. Buna göre 1500 metrekarelik arsanın taban oturumu 450 metrekare olabiliyor.
1500 x 0,30 = 450 metrekare

TAKS, KAKS (emsal) nasıl hesaplanır?

Bir yapı inşaatı yapılırken, yapının sahip olacağı alan için bazı hesaplamaların yapılması gerekiyor. Projenin gerçekleşeceği arsanın imar planı göz önünde bulundurularak yapılan hesaplamalar TAKS hesabı ile KAKS (Emsal) hesabı olarak sıralanıyor. Buna göre, TAKS KAKS emsal nedir? TAKS KAKS emsal hesabı nasıl yapılır?

TAKS nedir?

TAKS, bir yapının taban alanının ne kadar olacağını beliliyor. TAKS nasıl hesaplanır, diyorsanız hemen yanıtlayalım.

TAKS hesaplama..

Taban Alanı Katsayısı olan TAKS, yukarıda da belirttiğimiz gibi arsadaki inşaatın taban oturum alanının arsaya oranını ifade ediyor.

Taban alanına dahil olmayan alanlar:

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin 14. maddesinin 1. fıkrasında taks hesabına dahil olmayan alanlar ile taks hesabına dahil alanlar ile ilgili hükümlere yer veriliyor.

Madde 14- Taban alanı

Bahçede yapılan eklenti ve müştemilatı dahil yapıların tabi zemin veya tesviye edilmiş zemin üzerinde kalan kısmının parseldeki izdüşümünün kapladığı alandır.

Ana yapının dışında kalan binaya ait arıtma tesisi ve trafolar, akaryakıt pompaları ve taşıyıcıları hariç olmak üzere kanopiler ve arkatlar, yangın merpenleri, toprağa dayalı asansör boşlukları, ışıklıklar, zemine oturan avlular, iç bahçeler, açık havuzlar, pergole, kameriye, üstü açık veya örtülü zemin terasları, bahçe duvarı ve istinat duvarı gibi yapılar, kontrol kulübeleri ile tamamen toprağın altında kalan otopark, açık otopark, sığınak ve tesisat hacimleri ve ana binadan ayrı ve toprağın altında kalan yakıt depoları, su depoları, su sarnıcı ve gri su toplama havuzu taban alanına dahil edilmez.

TAKS hesabı..

Taban alanı çarpı arsa alanı formülü baz alarak TAKS hesabı yapılıyor. Buna göre 1000 metrekarelik arsanın taban oturumu 300 metrekare olabiliyor.
1000 x 0,30 = 300 metrekare

KAKS (Emsal) nedir?

KAKS (Emsal) alanı, bir inşaatın kat alanı katsayısını ifade ediyor. Kat alanı hesabına dahil alanlar ile KAKS hesabına dahil edilmeyen alanlar aşağıda sıralanıyor:

KAKS hesabına dahil edilmeyen alanlar:

KAKS; inşaat çalışmalarına başlanacak yapının bütün katlardaki alanları toplamının parsel alanına oranından elde edilen sayı oluyor. KAKS sayısı, katlar alanı bodrum kat, asma kat, çekme ve çatı katı ve kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün katların ışıklıklar çıktıktan sonra kalan alanların toplamı olarak ifade ediliyor.

KAKS hesabı..

KAKS oranları, 0.20 – 0.30 – 0.40 – 1.0 – 1.5 – 2.0 – 2.07 – 2.5 – 3.0 arasında değişkenlik gösteriyor. İnşaatın yapılacağı arsa için belirlenen KAKS oranı ile arsa alanının çarpılması sonucunda kat alanı katsayısı bulunuyor.

KAKS oranı: 0.40

Arsa alanı: 1.000 metrekare
Toplam İnşaat alanı: 400 metrekare

Ev Villa Proje Etiketleri: